foto1
Beleef het avontuur
foto1
Leer vandaag nog duiken
foto1
Bij OSV ORCA
foto1
Je bent altijd
foto1
WELKOM

OSV ORCA

De duikvereniging van Alkmaar

Orca 60 jaar.

Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1: Leden

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, jeugdleden, gezinsleden, begunstigers (donateurs) en serviceleden. Waar over leden gesproken wordt worden zowel de gewone leden als de ereleden bedoeld, tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die tenminste zeventien jaar oud zijn.
 3. Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en daarom door het bestuur of door tenminste10 leden op de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn voorgedragen en bij besluit van de ALV als zodanig zijn benoemd.
 4. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die bij aanvang het verenigingsjaar tenminste twaalf jaar oud zijn en de leeftijd van zeventien jaar nog niet bereikt hebben. Indien zij tijdens het verenigingsjaar zeventien jaar worden,worden zij op de eerste van de maand nadat zij zeventien zijn geworden als gewoon lid aangemerkt. Jeugdleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben.
 5. Gezinsleden zijn leden uit één gezin die wonen op één adres waarvan tenminste één gewoon lid de volledige contributie betaald. De gezinsleden zijn gewone leden maar die een gereduceerde contributie mogen betalen.
 6. Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de ALV jaarlijks vast te stellen minimum bijdrage. Donateurs hebben geen stemrecht. Zij hebben als toeschouwer toegang tot alle bijeenkomsten van de vereniging en ontvangen alle door de vereniging uitgegeven publicaties.
 7. Serviceleden zijn natuurlijke personen die via Orca lid zijn van de NOB. Zij betalen daartoe aan Orca een contributie. Serviceleden hebben geen stemrecht en geen toegang tot de activiteiten van de vereniging en ontvangen van de vereniging geen publicaties. Wel ontvangen zij van de NOB de diverse publicaties.
 8. Aanmelden als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de ledenadministratie van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet het formulier ook ondertekend zijn door de persoon die de macht uitoefent over deze minderjarige. Het bestuur beslist over toelating van leden. Bij niet-toelating kan de ALV alsnog bij meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen besluiten tot toelating. Zo spoedig mogelijk na inschrijving wordt aan het nieuwe lid de Statuten het HuisHoudelijk Reglement (HHR) en een lijst van bestuursleden en adres ledenadministratie Het lid wordt dan ook geacht van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen. Bij toetreding tot de vereniging wordt een inschrijfgeld geëist.
 9. De leden zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en besluiten van het bestuur of van diegene die door het bestuur al of niet via een commissie daartoe bevoegd zijn gesteld.
 10. De leden zijn verplicht om adreswijzigingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven.
 11. Leden die actief de (onderwater)sport gaan beoefenen in clubverband in het zwembad of in het buitenwater, zullen zich moeten laten keuren door een daartoe bevoegde duikmedische arts. Deze medische keuring zal volgens de richtlijnen van de NOB iedere drie jaar uitgevoerd dienen te worden; na het bereiken van het vijftigste levensjaar zal de keuring ieder jaar uitgevoerd dienen te worde.
 12. Leden mogen niet meer dan 3 volmachten in een vergadering uitbrengen.
 13. Leden die handelen in strijd met de Statuten en/of het HHR, of die zich niet gedragen naar de besluiten van de ALV of van het bestuur, of die zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag tijdens door de vereniging georganiseerd activiteiten, kunnen door het bestuur geschorst worden voor een door het bestuur vast te stellen periode. Geschorste leden kunnen door het bestuur in de eerstvolgende ALV voor ontzetting (royement) uit het lidmaatschap voorgedragen worden. Geschorste leden hebben geen rechten meer van de vereniging , behoudens het recht op de ALV, waar hun schorsing of royement wordt behandeld om aan de beraadslagingen deel te nemen. Royement kan alleen uitgesproken worden bij besluit van de ALV, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de Statuten, HHR en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Artikel 2: Contributie

 1. Na vaststelling door de ALV zal de jaarlijkse contributie voor het volgende kalenderjaar van toepassing zijn.
 2. Alle inschrijfgelden, contributies en bijdragen zullen jaarlijks na voorstel door het bestuur door de ALV beoordeeld worden.
 3. Leden zijn verplicht de contributie te voldoen binnen drie weken na postdatum van de factuur van de penningmeester. Indien het lid na aanmaning geen gevolg geeft en niet tot onmiddellijke betaling overgaat  kan het lidmaatschap van het desbetreffende lid worden opgeschort ingevolge artikel  7 van de Statuten. Zijn/haar betalingsverplichting blijft evenwel gehandhaafd.
 4. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap ontslaat het lid niet van de betalingsverplichting gedurende het lopende contributiejaar.
 5. Gelijktijdig met toetreding tot de vereniging vindt optionele toetreding tot de NOB plaats. De NOB is de overkoepelende organisatie van Nederlandse Onderwatersportverenigingen. De NOB geeft de brevetten uit, stelt de ‘Richtlijnen voor Veilig Duiken’ op en behartigd de belangen van alle aangesloten verenigingen en haar leden in de ruimste zin.
 6. Er moet een bijdrage betaald worden voor introduc(e)é’s die tijdens de ORCA-uren mee zwemmen met ORCA.

 

Artikel 3: Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit:
  1. voorzitter
  2. secretaris
  3. penningmeester
  4. leden/commissievoorzitters/commissievertegenwoordigers
 2. De bestuursleden worden uit de gewone leden gekozen voor de tijd van twee jaar. Jaarlijks treedt de helft van het aantal (afwisselend van boven of naar beneden afgerond) van de bestuursleden af, volgens rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond weer herkiesbaar. Niet verkiesbaar zijn diegenen die financiële belangen hebben bij de onderwatersport.
 3. Met uitzondering van de voorzitter, die rechtstreeks uit en door de leden wordt gekozen, worden de overige bestuursfuncties in het bestuur onderling verdeeld.
 4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door

a. de voorzitter tezamen met de secretaris

b. de voorzitter tesamen met de penningmeester

c. de secretaris tesamen met de penningmeester.

 1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en het ter tafel brengen van ingekomen voorstellen. Hij kan debatten schorsen en in overleg met de overige bestuursleden vergaderingen verdagen of sluiten. Hij heeft toegang tot alle commissievergaderingen en andere bijeenkomsten. Hij is officieel woordvoerder van de vereniging.
 2. De secretaris draagt zorg voor de notulen van bestuursvergaderingen en de ALV ; op de eerstvolgende vergadering worden de notulen ter goedkeuring aangeboden. Hij voert de correspondentie van de vereniging ( met uitzondering van correspondentie die direct te maken heeft met de ledenadministratie) waarvan hij afschriften houdt en verzorgt het archief. Op de ALV wordt door hem verslag uitgebracht over de termijn, verlopen sinds de laatste ALV.
 3. De penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer. Hij stelt de in de statuten bedoelde exploitatierekening en balans op alsmede de begroting voor het komende verenigingsjaar.
 4. Het bestuur bepaald waar de ledenadministratie gevoerd wordt: dit kan zijn bij de secretaris of bij de penningmeester of een niet bestuurslid van Orca. Deze laatste is verantwoordelijk om alle mutaties tijdig aan het bestuur/secretariaat/penningmeester mee te delen.
 5. De ledenadministratie is belast met het bijhouden van de ledenlijst, aan- en afmelddingen, mutaties in het ledenbestand en verwerking van het voorgaande naar- en van de NOB in Utrecht. Tevens wordt door de ledenadministratie verzorgd het verzenden van de facturen voor de contributies/ bijdragen en het innen hiervan. Alle correspondentie t.a.v. voorgaande zal ook door de ledenadministratie verzorgd worden.
 6. Verzending van post / stukken naar de leden.

Waar sprake is van woonachtigheid van meerdere leden op één adres worden alle stukken in enkelvoud verzonden. Op aanvraag kan ieder lid afzonderlijke stukken ontvangen. Als een lid zijn e-mail adres heeft gemeld aan het bestuur / de ledenadministratie, dan wordt er van uitgegaan dat alle correspondentie en tevens verzending van notulen en andere stukken via deze e-mail verstuurd wordt. Het lid kan evenwel aangeven om op de klassieke manier zijn stukken via de post in zgn. hard-copies te willen ontvangen.

 1. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde kan op ieder moment aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van bestuursvergaderingen, tot het in daarin voeren van het woord en het uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Bij tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien door de eerstvolgende ALV; de gekozene treedt ten aanzien van de tijd van aftreden in de plaats van zijn voorganger.
 2. Het bestuur/de ALV kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de benoemde commissie. Commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het bestuur en de ALV. Commissies kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meerdere leden daarvan door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. De door het bestuur/ALV ingestelde commissies kiezen uit hun midden jaarlijks een voorzitter. De ALV kan beslissen van welke commissie de voorzitter al of niet in het bestuur mag of dient plaats te nemen, dit op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste tien leden. De commissievergaderingen kunnen worden bijgewoond door een (ander) bestuurslid. De commissies maken verslag van hun vergaderingen, welke door de desbetreffende voorzitter of zijn vervanger binnen het bestuur van de vereniging wordt voorgelegd.
 3. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 4. Over alles wat niet door de wet, de Statuten of HHR is geregeld, beslist het bestuur.

Artikel 4: Vergaderingen

 1. Een besluit van of benoeming door de ALV niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 18 lid acht en negen van de Statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot royement, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

 1. Bijéénroeping van een ALV: in aanvulling op Art. 19 van de Statuten geldt dat er voor de oproeping van een

ALV volstaan kan worden met één uitnodiging per adres van twee of meerdere samenwonende leden. Er kan volstaan worden met een enkelvoudige verzending van de stukken die betrekking hebben op de ALV. Op verzoek kan een ieder gerechtigd lid een eigen exemplaar van de stukken van de secretaris ontvangen.

 1. De commissie, als bedoeld in Art. 14 lid 4 van de Statuten, hierna genoemd de Kascontrole Commissie (KCC), bestaande uit drie leden, wordt bij haar benoeming telkens benoemd voor twee  jaren, aangevuld met een plaatsvervangend (reserve) lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.

b.   Dit reservelid zal in het volgende verenigingsjaar door de ALV benoemd worden tot lid van de KCC, in plaats van het lid dat het langst in de KCC zitting heeft gehad.

c.   Aftredende leden zijn niet herkiesbaar. Bij tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien door de eerstvolgende ALV; de gekozen reserve treedt ten aanzien van het aftreden in de plaats van zijn voorganger.

Artikel 5: Commissies

Het bestuur kan ten behoeve van de leden van de vereniging diverse commissies instellen:

Artikel 6: Zwembad gebruik

De trainingen vinden plaats in het zwembad de “Hoornsevaart” te Alkmaar en wel op de volgende tijden:

Woensdag van 21.00 uur tot 22.00 uur:

 1. in het 25 meterbad conditietraining tot ‘de trap in het diepe’, vanaf de trap wordt er aan onderwaterrugby gedaan.
 2. In het 50 meterbad vinden aan de raam/lange kant opleidingen/oefeningen plaats; aan de ‘blinde’ lange kant kan er door langeafstand zwemmers getraind worden. Al deze activiteiten aan de diepe kant van de beweegbare tussenwand.

Zaterdag van 17.00 uur tot 18.00 uur: in het 25 meterbad conditietraining tot +- 17.40 uur, waarna er in het diepe deel onderwaterrugby plaats vindt en in het andere deel kan dan vrij gezwommen worden.

In overleg met de diverse gebruikers kan er op enig moment een (tijdelijke) andere indeling wat betreft het gebruik gemaakt worden, dit uitsluitend ter uiteindelijke beoordeling van het bestuur.

                        

De regels van het zwembad

Op het moment van vaststelling van dit HHR is een (voorlopige) afspraak gemaakt met het zwembad t.a.v.het gebruik van het deel van het 50m bad op woensdagavond: als er geen (duik) instructies zijn en er dus geen toezicht is vanaf de kant door een Orcalid, moet er minimaal door 2 leden lange afstand getraind worden. Deze moeten elkaar continu controleren.

De regels van Orca zelf m.b.t..het zwembad

1.    Alleen gezinsleden van Orca­leden, d.w.z. man, vrouw of kinderen kunnen gebruik maken van deze regeling tegen een geringe vergoeding. Alleen op verzoek aan het bestuur mogen andere introduc(e)é’s tegen een geringe vergoeding mee zwemmen. Deze vergoedingen zijn vastgelegd in het contributiebesluit.

2.    De hoofdverantwoordelijkheid voor de kinderen ligt bij de desbetreffende ouder(s). O.S.V. Orca is in geen geval verantwoordelijk te stellen voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het zwembad bezoek.

Artikel 7

Clubdiensten: het bestuur kan clubdiensten in stellen.

Een clubdienst zal kunnen zijn: duikleider, kantinebeheer, toezichthouder bij diverse zwembadactiviteiten en zo zijn er wellicht meer diensten te bedenken. Doel is de taken binnen de vereniging te verdelen .

Artikel 8

Schade aan de vereniging of aan één van de bezittingen van de vereniging toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid verhaald worden.

Artikel 9

Het bedrag als bedoeld in Art. 13 lid 5a van de Statuten wordt gesteld op tweeduizend vijfhonderd Euro (€2500,-).

Artikel 10

Een lid is voor niet-leden (lid) verantwoordelijk voor nakoming van de algemene en financiële regels die gesteld zijn voor verenigingsactiviteiten waarvan betreffende niet-leden (lid) door hun relatie met het verantwoordelijke lid, volgens vastgestelde regels, recht van toegang hebben/heeft..

Artikel 11

Leden worden geacht kennis te nemen van bestuursmededelingen gepubliceerd in het officiële verenigingsorgaan ORCA Nieuwsbrief en/of email/website van de vereniging en/of mededelingenbord, welke op door het bestuur aangegeven plaats gesitueerd is.

Artikel 12

Huisregels

Slotbepalingen

Bij geschillen over de uitleg van de Statuten, het HHR en/of andere reglementen alsmede in gevallen waarin deze regelingen niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens het recht van beroep op de algemene vergadering welke in hoogste instantie beslist.

HHR goedgekeurd met de cursief gemerkte opmerkingen tijdens de ALV van 22-05-2018.

Voorzitter:                                                  Secretaris:                                             Penningmeester:

R Ruiter                                                     Peter Bernards                                     Jaap Jonk

Meer water, minder bellen

DAN Europe lanceerde de Hydratatie Veiligheidscampagne in 2013 om het belang van hydratatie bij het duiken promoten. Waarom? Omdat dehydratatie een risicofactor is die bijdraagt tot Decompressieziekte (DCZ) en als het over duikveiligheid gaat, is DAN betrokken. De slogan "meer water, minder bellen" verwijst naar het feit dat een goede hydratatie de hoeveelheid circulerende bellen aanzienlijk vermindert.

Download hier de folder:   Meer water, minder bellen

Veiligheid hangt in de lucht

CO is één van de mogelijke verontreinigingen, alhoewel we uit de geschiedenis leren dat dit, tot nu toe, het belangrijkste risico vormt. Kooldioxide (CO2) in grote hoeveelheden, vooral voor diepere duiken, is een gezondheidszorg. Olienevel is zowel een gezondheid probleem als een brandgevaar. Te veel vocht veroorzaakt corrosie problemen aan het materiaal en aan de luchtflessen. 

Download hier de folder:   Veiligheid hangt in de lucht

Oren en duiken

De meest voorkomende verwondingen gemeld aan DAN zijn druk-gerelateerde verwondingen (Barotraumas) aan de oren en sinussen. Gelukkig, zijn deze gemakkelijk te vermijden en een beetje onderricht en gezond verstand kan je helpen deze problemen te voorkomen.

Download hier de folder: Oren en Duiken

  

Raak niet vermist

Vermist raken of achtergelaten worden is waarschijnlijk één van de meest beangstigende situaties waarin een duiker zich kan bevinden. Deze nieuwe campagne heeft als doel het risico om vermist te raken tot een minimum te verminderen en de kans om gevonden te worden te verhogen. 
Download hier de folder:  Raak niet vermist, wordt gevonden

De Oudere Duiker

Tegenwoordig zijn er meer duikers op hogere leeftijd. Ze willen graag van hun actieve tijd als duiker zo intensief mogelijk genieten. Hun goed gekozen duiklocaties brengt ze vaak gedurende langere tijd naar de tropen en de subtropen. Er zijn ook meer duikers op hogere leeftijd en niet alleen op duikcruises. We weten dat oudere duikers vaak meer op zoek zijn naar plezier dan naar avontuur. Ze duiken ook veiliger want ze zijn voorzichtiger en meestal heel ervaren. Ze zijn ook meer bereid om verantwoord te handelen en beperkingen te aanvaarden betreffende hun duikactiviteiten in geval van fysieke beperkingen.

Download hier de folder:  De oudere duiker

Definitie en Gedragsregels


Inleiding:
De definitie van seksuele intimidatie in de sport is een belangrijk uitgangspunt bij de voorkoming en aanpak van seksuele intimidatie in de sport. De definitie is opgesteld door de Sportbonden en NOC*NSF en aangenomen in de Algemene Ledenvergadering, als onderdeel van een breed pakket maatregelen tegen seksuele intimidatie. Hij is van toepassing op ieder lid van een sportvereniging, dus op duikers, technisch kader en bestuur. Tevens is de definitie van toepassing op iedereen die op contractbasis of als vrijwilliger een bijdrage levert aan sportactiviteiten.
Coaches, trainers en andere begeleiders van duikers, hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie. Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt en beschreven in “de gedragsregels begeleiders”. Ten eerste verplichten de gedragsregels de begeleiders in te grijpen in geval van concrete incidenten. Ten tweede geven de gedragsregels de grenzen aan van de omgang die is toegestaan tussen de begeleider en de duiker. De gedragsregels zijn dan ook alleen van toepassing op begeleiders, waaronder in ieder geval wordt verstaan coaches, trainers en verzorgers.
Zowel de definitie van seksuele intimidatie, als de gedragsregels voor begeleiders, zullen bij de behandeling van concrete klachten over seksuele intimidatie als toetssteen worden gebruikt.


Definitie begrip seksuele intimidatie:

 1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik.
 2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.


Definitie van het begrip begeleider:
Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook.
Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

Gedragsregels Begeleiders:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de duiker zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de duiker te bejegenen op een wijze die de duiker in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de duiker door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de duiker.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige duiker tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de duiker niet op een zodanige wijze aanraken dat de duiker en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de duiker en met de ruimte waarin de duiker zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de duiker te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) duiker behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de duiker uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de duiker die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Privacy Policy

Onderwatersportvereniging Orca hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onderwatersportvereniging Orca houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Onderwatersportvereniging Orca zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Onderwatersportvereniging Orca verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over activiteiten of uitnodigingen;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onderwatersportvereniging Orca de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Onderwatersportvereniging Orca opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Onderwatersportvereniging Orca verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onderwatersportvereniging Orca de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Onderwatersportvereniging Orca opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Onderwatersportvereniging Orca verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onderwatersportvereniging Orca de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Onderwatersportvereniging Orca opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Onderwatersportvereniging Orca bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Onderwatersportvereniging Orca van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Onderwatersportvereniging Orca

secretaris@osvorca.nl

Evenementen OSV ORCA

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30